בג"

בג"

ביהמ"ש קיבל עתירה כנגד החלטת הממונה לפי חוק כלי הירייה, שבה נדחה ערר על סירובה של הרשות המוסמכת לחדש את רישיונו של העותר לרובה זעיר. נפסק כי על רקע מכלול הנסיבות, ובעיקר על רקע פגמים שנפלו הן בהחלטה הראשונה והן בהחלטה השנייה, אין מנוס מהתערבות בהחלטה עד כדי ביטולה.
* משפט מינהלי הבטחה שלטונית מהי
ההבחנה בינה לבין מדיניות כללית האם מדיניות קיימת מבססת הבטחה שלטונית.

* משפט מינהלי חוסר סמכות – תחולה למפרע
הכלל כנגד החלה למפרע של מעשי מינהל  –החריגים לכלל מה בין החלטה רטרואקטיבית להחלטה אקטיבית הסכמה של אנשי צבא הקבע לשינוי תנאי העסקתם האם כוללת גם הסכמה לשינוי התנאים למפרע – הסעד בגין פעולה מינהלית שנפל בה פגם של רטרואקטיביות בטלות יחסית.

* משפט מינהלי מדיניות שינויה
הדרישות החלות על שינוי מדיניות שינוי מדיניות למפרע אימתי  מותר.
 
* עבודה פרישה מעבודה – תנאי פרישה
הזכויות הנכללות בהם פדיון ימי מחלה ניצול בפועל של חופשה צבורה מועד גיבוש הזכויות האם מהוות חלק מתנאי הפרישה – או זכויות שהעובד צובר במהלך עבודתו.

* צבא שירות קבע תנאי ההעסקה
מה בין משרתי הקבע לבין עובדי מדינה הסכמת משרתי הקבע לשינוי תנאי העסקתם על-ידי המדינה
האם כוללת גם הסכמה לשינויים למפרע – תנאי פרישה של אנשי צבא הקבע – האם רשאית המדינה לשנותם למפרע – הזכויות לפדיון ימי מחלה ולניצול בפועל של חופשה צבורה – מועד גיבושן – האם מהוות חלק מתנאי הפרישה – או זכויות שאיש צבא הקבע  צובר במהלך שירותו.
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דין אשר קיבל את טענת החסינות של השגריר ורעייתו והורה על סילוק התביעה נגדם על הסף. נפסק כי החסינות הדיפלומטית מוקנית לשגריר ולרעייתו בהתאם להוראות סעיף 31(1) לאמנת וינה.
בית הדין האזורי לעבודה בת"א זיכה את הנאשמים זיכוי מלא מאישום בהעסקת עובדים זרים ללא היתר.
 

רח' ז'בוטינסקי 7 (ק' 35), מגדל משה אביב, רמת גן
טל': 
972(0)3 6129099 +: Tel פקס: Fax: +972(0)3 7513735
Mobile Tel': 054 4222637 טל' נייד

e-mail: bublillaw@barak.net.il : מייל