במדינת ישראל קיימים גופים ומוסדות רבים בעלי מוטיבים דומים לרשות ציבורית שאינם חוסים תחת ההגדרה של 'רשות ציבורית' במובנה הקלאסי, זאת על אף היותם, בין השאר, גופים המקיימים קשר רציף בינם לציבור רחב של לקוחות ומקבלי שירותים.

רשות ציבורית או רשות מנהלית, הינה גוף העוסק ברגולציה ואמון על הענקת שירותים שונים לכלל הציבור.

כגוף ציבורי, מוטלות על הרשות חובות מוגברות שבגינן חייבת הרשות לפעול ולקבל החלטות בצורה מסוימת ומובנית כלפי הפרט – האזרח זאת מכח היות הרשות גוף מאוגד ומתוכנן, בעל יכולת גדולה יותר לכלכל את צעדיו בהתאם כמו גם למסור ולאגד אינפורמציה רלוונטית שעשויה לסייע  ולהשפיע על קבלת החלטות בענייניו של הפרט והפיכתן ברות ביצוע.

היטל השבחה הינו אחד מתשלומי החובה המוטלים מכח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 כחוק המסדיר את פעולות הרשויות האמונות על התכנון במדינת ישראל.

תשלום מס זה מוטל כאשר מתקיימת הלכה למעשה עלייה בשווי הקרקע בעקבות אישור שניתן לחריגה או במקרים בהם ניתנו לדוגמא הקלות וכיוצ' שכתוצאה מהם, בד"כ, התרחשה עלייה בשווי הקרקע כאמור.

חדשות לבקרים עולה השאלה מדוע אדם שעוסק כמאבטח נוטל את נשקו ויוצא לביתו בסיום עבודתו כשהוא חמוש.

השאלה עולה ביתר שאת בנסיבות עגומות ומצערות.

במדינת ישראל ממונה האגף לרישוי כלי ירייה על מתן רישיונות לתושבי המדינה, לארגונים וגופים, זאת על פי סמכותו ומכח חוק כלי ירייה, תש"ט - 1949.

 בחינת הבקשות נעשית על ידי הרשות המוסמכת שהינה פקיד הרישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר, זאת בהתאם לסעיפי החוק ובהתאם למדיניות שגובשה ואושרה על ידי השר לביטחון הפנים.

 

רח' ז'בוטינסקי 7 (ק' 35), מגדל משה אביב, רמת גן
טל': 
972(0)3 6129099 +: Tel פקס: Fax: +972(0)3 7513735
Mobile Tel': 054 4222637 טל' נייד

e-mail: bublillaw@barak.net.il : מייל